Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polecamy

10 marca 2021

Zapraszamy do konkursu Cambridge Diagnostics

168

Neuroprzekaźniki i hormony stresu.

Szanowni Panstwo,

POLECAMY

Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią i o odpowiedź na pytanie: Dlaczego ważne jest badanie stężenia neurohormonów i przekaźników stresu?

Odpowiedzi proszę przesyłać do 22 marca 2021 roku, na adres: anna.waberska@forum-media.pl Roztrzygnięcie konkursu nastąpi 31 marca 2021 roku.

Nagrodą jest vaucher na jedno bezpłatne badanie neuroprzekaźników StressPrint. Vaucher do zrealizowania w sklepie internetowym Cambridge Diagnostics z użyciem kodu rabatowego.

Czynniki wywołujące stres są bardzo różne, powszechnie przyjmuje się, że stres jest wywoływany czynnikami psychologicznymi np. trudną sytuacją życiową, wymagającą pracą. Jednak stres może wywoływać także nieprawidłowe odżywiane, brak snu, nadwrażliwości pokarmowe, kofeina, hałas, intensywny wysiłek fizyczny.

Kiedy stres staje się szkodliwy?

Stres jest fizjologiczną odpowiedzią na czynniki środowiskowe. Jednak w okresach zwiększonego poziomu stresu, organizm potrzebuje fazy regeneracji, podczas których układ neurohormonalny wraca do homeostazy. Zużyte neurohormony mogą być wtedy ponownie zsyntetyzowane i zmagazynowane w tkankach. Stres staje się przewlekły w momencie kiedy brakuje fazy regeneracji. W takiej sytuacji organizm przestaje być zdolny do syntezy odpowiednich ilości neurohormonów. Konsekwencją jest rozchwianie układ neurohormonalnego.

Jakie są konsekwencje przewlekłego stresu?

Skutki przewlekłego stresu mogą być bardzo poważne. Jednym z nich są choroby psychiczne jak depresja. Szacuje się, że z depresją żyje ponad 300 milionów ludzi na świecie, gdzie 800 000 z nich  co roku umiera z powodu samobójstw. W Polsce depresja stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zwolnień lekarskich, co kosztuje budżet Państwa najwięcej ze wszystkich chorób, na które pobierane są świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Przewlekły stres to także ryzyko chorób o podłożu organicznym jak zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny mózgu, nowotwory, choroby autoimmunologiczne i alergie, zespół jelita nadwrażliwego, wrzody żołądka i dwunastnicy, migrena.

"90% wszystkich chorób jest konsekwencją przewlekłego stresu"

Jakie są objawy przewlekłego stresu?

 • Syndrom wypalenia
 • Drażliwość
 • Wyczerpanie
 • Szybkie męczenie się
 • Niepokój
 • Problemy ze snem
 • Depresja
 • Brak zapału
 • Nadwaga
 • Otyłość
 • Cukrzyca
 • Apetyt na słodycze
 • Zniecierpliwienie
 • Problemy z koncentracją
 • Zaparcia
 • Biegunki
 • Zespół jelita nadwrażliwego
 • Obniżone libido
 • Zespól napięcia przedmiesiączkowego
 • Ból
 • Fibromialgia
 • Migreny

Jak zbadać wpływ przewlekłego stresu na organizm?

 

Badanie Kortyzolu i DHEA

 

Badanie neuroprzekaźników, kortyzolu i DHEA

 

Regulamin konkursu Cambridge Diagnostics

Cambridge Diagnostics 10.03.2021r

§ 1 Informacje podstawowe

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Forum Media Polska  (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Celem Konkursu jest promocja produktów, misji oraz wartości firmy Cambridge Diagnostics, a także kreowanie wizerunku marki wśród klientów.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Cambridge Diagnostics

4. Konkurs trwa do dnia 22.03.2021r., od godz. 24-tej.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”). wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, który uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a) zgłoszenie chęci udziału w Konkursie poprzez wysłanie odpowiedzi na pytanie Dlaczego ważne jest badanie stężenia neurohormonów i przekaźników stresu?” na adres e-mail anna.waberska@forum-media.pl

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.

7. Organizator w terminie 14 dni poinformuje osobę wygraną telefonicznie bądź mailowo.

9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie prawa do posługiwania się, bez dodatkowego wynagrodzenia, zgłoszonym przez nich hasłem reklamowym na Organizatora.

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.

§ 3 Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wysłać odpowiedź na pytanie „ Dlaczego ważne jest badanie stężenia neurohormonów i przekaźników stresu?  Do dnia 22.03.2021 na adres anna.waberska@forum-media.pl

Anna Waberska opowie o Konkursie w trakcie trwania Konferencji Food Forum w dniu 13 marca 2021.

3. Uczestnik może zgłosić swój udział w Konkursie pisząc więcej niż jedną odpowiedź.

4. W ciągu całego trwania Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn niezależnych od niego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie są one zgodne z warunkami Konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zgłoszeniach, w szczególności w przypadku gdy treści te powodować będą roszczenia osób trzecich z uwagi na naruszenie ich dóbr i praw. W takich przypadkach odpowiedzialność spoczywać będzie w całości wyłącznie na Uczestnikach będących autorami danych zgłoszeń.

§ 4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

•              Nagroda: vaucher na jedno bezpłatne badanie neuroprzekaźników StressPrint

•              Vaucher do zrealizowania w sklepie internetowym Cambridge Diagdnostics z użyciem kodu rabatowego

c) Uczestnikom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

2. Zwycięzcą zostaje 1 osoba, która umieści najciekawszą merytorycznie w ocenie jury odpowiedź na pytanie konkursowe.

3. Wybór odbędzie się po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.

4. Do głosowania powołane zostanie trzyosobowe Jury spośród pracowników Forum Media Polska.

5. Głosowanie będzie miało charakter zamknięty.

6. Przedmiotem oceny Jury będą przesłane odpowiedzi na pytanie konkursowe.

7. Jako kryterium oceny przy wyborze nagrodzonego zgłoszenia, Jury będzie kierowało się wyczerpaniem merytorycznym odpowiedzi.

8. Ogłoszenie Zwycięzcy odbędzie się w ciągu - 14 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

9. W celu otrzymania nagrody, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem Konkursu telefonicznie bądź mailowo.

10. Organizator zastrzega, że nie ma obowiązku nagradzania w żadnej innej formie autorów, którzy nie zostali wybrani przez Jury, mimo że byli Uczestnikami Konkursu.

11. Prawo do odbioru Nagrody Uczestnik nabywa po spełnieniu warunków określonych w tym regulaminie. Jeżeli nagradzany Uczestnik nie spełni wszystkich warunków, jak również w przypadku, gdy okaże się, że podał nieprawdziwe dane lub dane uniemożliwiające przesłanie Nagrody, Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

12. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą Nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 2 niniejszego Regulaminu, a ujawnienie tego faktu nastąpiło po doręczeniu Nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

13. Fundatorem nagrody jest firma Cambridge Diagnostics, która zobowiązuje się do realizacji Vouchera.

15. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres mailowy podany przez Zwycięzcę w wiadomości mailowej przesłanej do Organizatora na adres e-mail: anna.waberska@forum-media.pl

16. W przypadku nieprzesłania kompletnych danych w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia konkursu, Uczestnicy tracą prawo do Nagrody.

§ 5 Odpowiedzialność

1.Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenia Uczestników, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną usunięte i nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin w zakresie nie naruszającym praw Uczestników Konkursu w przypadku nadzwyczajnych okoliczności związanych z sytuacją ekonomiczną Organizatora, ze zmianami w stosunkach z partnerami Organizatora mających wpływ na przebieg lub wynik Konkursu, ze zmianami w prawie. W takiej sytuacji Organizator powiadomi o zmianie Uczestników Konkursu, który będą mogli zakończyć w nim swój udział.

4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu, ani nakładać nowych obowiązków sprzecznych z celem Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki z Nagrodą wysyłanej przez Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu. Organizator wykona jedną próbę doręczenia Nagrody do Zwycięzcy i innych Uczestników. Jeżeli próba doręczenia okaże się nieskuteczna z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, w szczególności w przypadku podania błędnego adresu lub nieodebrania przesyłki przez Zwycięzcę lub innego Uczestnika, traci on prawo do Nagrody.

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować w terminie 5 dni od zakończenia Konkursu w formie pisemnej na adres Organizatora, podany w § 1.1 Regulaminu Konkursu z dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta”. Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamacje zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji, na który miałaby być przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacja będzie rozstrzygana przez Organizatora w terminie 14 dni od doręczenia.

2. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3. Zasady rozpatrywania reklamacji opisane powyżej nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 7 Dane osobowe

1.W związku z udziałem w Konkursie Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miasto.

2. Przetwarzane mogą być również dane podane przez Zwycięzcę i innych Uczestników, dotyczące adresu, na który należy przesłać Nagrodę.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Forum Media Polska

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania Nagrody.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne w przypadku wzięcia udziału w Konkursie lub odebraniu Nagrody.

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Organizator Konkursu, nie dłużej niż jest to wymagane do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

Podstawą prawną w tym zakresie jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”). Publikacja danych Zwycięzcy Konkursu poza Postem Konkursowym będzie odbywać się na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celu udokumentowania wyrażenia zgody Organizator będzie przetwarzał dane przez okres przedawnienia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych będą również podmioty, które będą dostarczać Zwycięzcy Nagrody oraz podmioty udostępniające systemy teleinformatyczne wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

7. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Organizatora (w przypadku ew. roszczeń) oraz usługi księgowe i doradztwa podatkowego.

8. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także usunięcia. Uczestnik Konkursu ma prawo odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Uprawnienia powyższe mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej do firmy Cambridge Diagnostics. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Pełna treść Regulaminu dostępna jest przez cały czas trwania Konkursu na stronie organizowanego Konkursu, a także w siedzibie Organizatora Konkursu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem .03.2021 r.

Przypisy