Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo i administracja w dietetyce

30 kwietnia 2020

NR 2 (Kwiecień 2020)

Umowa o świadczenie usług w gabinecie dietetycznym

406

Ustalenie zasad, na jakich dietetyk będzie świadczył usługi na rzecz swoich klientów, jest kluczowe dla sprawnego prowadzenia działalności. Dobrze sporządzona umowa zabezpieczy dietetyka w przypadku ewentualnego sporu z klientem i niejednokrotnie pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji i niezadowolenia klienta. Co istotne, umowa z klientem zawierana podczas wizyty w stacjonarnym gabinecie dietetyka będzie wyglądać nieco inaczej niż umowa zawierana na odległość, np. za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku zdalnego świadczenia usług umowa przyjmie zazwyczaj formę regulaminu zamieszczanego na stronie internetowej, który klient akceptuje, zlecając dietetykowi świadczenie usług. Ponieważ zazwyczaj klientami dietetyków będą konsumenci, przy umowie zawieranej na odległość ilość przekazywanych informacji musi być znacznie większa niż w klasycznej umowie zawieranej w gabinecie na piśmie. Ustawa o prawach konsumenta wprost wskazuje bowiem katalog informacji, które w takim przypadku należy przekazać konsumentowi. 

POLECAMY

Przedmiot umowy, termin jej wykonania i wynagrodzenie

Istotne jest, by precyzyjnie określić usługi świadczone klientowi w ramach zawartej umowy. Zakres usług świadczonych przez dietetyków jest bowiem dość zróżnicowany, od układania zindywidualizowanej diety i udzielania doraźnych konsultacji po świadczenie usług dodatkowych, np. udostępniania elektronicznych materiałów edukacyjnych czy też układania listy zakupów do przygotowanego programu żywienia. Jeśli usługa będzie polegać na ułożeniu zindywidualizowanej diety, warto sprecyzować, czy po przeprowadzeniu przez dietetyka wywiadu wstępnego dotyczącego stanu zdrowia i preferencji żywieniowych klienta dietetyk będzie zobowiązany jedynie do przesłania zaleceń żywieniowych, czy też klient w ramach wynagrodzenia uzyska również prawo do dodatkowych konsultacji (przykładowo w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości w zakresie ułożonej diety). Jeśli taka dodatkowa konsultacja wchodzi w zakres świadczonych usług, warto byłoby jasno określić sposób jej świadczenia – czy będzie to osobista konsultacja w gabinecie dietetycznym, czy tylko zdalne udzielenie odpowiedzi na nurtujące klienta pytania. Ponadto jeśli dietetyk w ramach umowy przekazywałby klientowi nie tylko ogólne zalecenia żywieniowe dotyczące unikania niektórych potraw, a spożywania innych, lecz również konkretny jadłospis, należałoby z góry określić, na jaki okres zostanie on ułożony.
Niezwykle istotne jest ustalenie wysokości i terminu zapłaty wynagrodzenia, jak również terminu realizacji świadczenia. Jeśli przykładowo dietetyk wymaga dokonania przedpłaty wynagrodzenia jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania wywiadu zdrowotnego albo w sytuacji, gdy wprawdzie dokonanie wywiadu następuje przed uiszczeniem zapłaty, lecz przesłanie zaleceń żywieniowych odbywa się dopiero po zaksięgowaniu płatności za usługę, niezbędne jest umieszczenie odpowiednich postanowień w umowie. 

Obowiązki klienta

Ponieważ do prawidłowego wykonania usługi niezbędne jest uzyskanie od klienta szeregu informacji, niezbędne jest zobowiązanie go w umowie do współdziałania w tym zakresie. Warto wprowadzić również zastrzeżenie, że w przypadku opóźnienia w udzieleniu tych informacji termin realizacji umowy przez dietetyka może ulec przesunięciu. Można też uregulować umownie sytuację, w której klient prześle istotne informacje dotyczące swojego zdrowia po terminie wyznaczonym przez dietetyka na ich przesłanie, a dietetyk ułoży już dietę na podstawie wcześniejszych danych. W takim przypadku można wprost przewidzieć, że sporządzenie nowego planu żywienia uwzględniającego nowo uzyskane informacje będzie uzależnione od płatności dodatkowego wynagrodzenia dietetykowi. 
Warto również zastrzec w umowie, że skuteczność diety zależy od przestrzegania ułożonego planu żywienia. Pożądane byłoby nałożenie na klienta obowiązku informowania dietetyka o chęci wprowadzenia do diety zmian i konieczności wcześniejszej ich konsultacji. 

Odpowiedzialność i możliwość odmowy świadczenia usług

W umowie warto wprost wskazać, że dietetyk jest zobowiązany jedynie do starannej analizy stanu zdrowia i zwyczajów żywieniowych klienta oraz ułożenia diety będącej efektem analizy tych czynników. Klient powinien zostać poinformowany, że dietetyk nie udziela gwarancji, iż stosowanie diety zapewni oczekiwany przez klienta skutek. Na ostateczny efekt ma bowiem wpływ wiele skomplikowanych czynników, niezależnych od dietetyka. Takie zapisy umowne pozwolą w przypadku ewentualnego sporu dowieść, że umowa nie była umową rezultatu, a jedynie umową starannego działania. W konsekwencji takiego ukształtowania postanowień umowy dietetyk zobowiązany byłby do zachowania należytej staranności w układaniu diety,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy