Niewykonanie umowy a pandemia COVID-19

Prawo i administracja w dietetyce

Wprowadzony w Polsce stan pandemii COVID-19 spowodował szereg konsekwencji mających wpływ na wykonywanie umów cywilnoprawnych. Bezpośrednim skutkiem walki z ogłoszoną przez WHO pandemią koronawirusa może być bezprecedensowe w ostatnim okresie spowolnienie gospodarcze. Obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego przewidują mechanizmy uniknięcia odpowiedzialności kontraktowej w związku z brakiem możliwości wykonania zobowiązania na skutek działania takich niezależnych od strony czynników, jakim jest pandemia koronawirusa. Z powodu pandemii COVID-19 bardzo aktualne stało się zagadnienie powoływania się na siłę wyższą lub następczą niemożliwość świadczenia jako okoliczności mogące stanowić podstawę do uwolnienia się od odpowiedzialności za niewykonanie kontraktu. 

Siła wyższa

Nasuwa się zatem pytanie, czy w każdych okolicznościach powołanie się na COVID-19 może usprawiedliwiać niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie umowy.
Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienale...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI