Dołącz do czytelników
Brak wyników

Niezbędnik dietetyka

1 lipca 2019

NR 3 (Czerwiec 2019)

Ekstrakty z Cannabis sativa L. i produkty pochodne zawierające kannabinoidy (CBD) posiadają status nowej żywności w katalogu nowej żywności

0 860

Komisja Europejska 15 stycznia 2019 r. uznała, że ekstrakty z Cannabis sativa L. i produkty pochodne zawierające kannabinoidy (CBD) stanowią nową żywność w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (dalej jako: „rozporządzenie nr 2015/2283”). 
Aktualnie w katalogu nowej żywności, prowadzonym przez Komisję Europejską, kannabinoidy (cannabinoids) opatrzone są następującą informacją: „W Unii Europejskiej uprawa odmian Cannabis sativa L. jest dozwolona pod warunkiem, że są one zarejestrowane we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych UE, a zawartość tetrahydrokanabinolu (THC) nie przekracza 0,2% w przeliczeniu na suchą masę. Niektóre produkty pochodzące z roślin lub części roślin Cannabis sativa, takich jak nasiona, olej z nasion, mąka z nasion konopi, odtłuszczone nasiona konopi mają historię konsumpcji w UE i dlatego nie są nowe. Inne szczególne przepisy krajowe mogą ograniczać wprowadzanie tego produktu do obrotu jako żywności lub składnika żywności w niektórych państwach członkowskich. Dlatego zaleca się sprawdzenie u właściwych organów krajowych”.
Rozstrzygnięcie statusu ekstraktów z Cannabis sativa L. i produktów pochodnych zawierających kannabinoidy (CBD) ma ogromną doniosłość praktyczną. Przed wprowadzeniem produktów zawierających kannabinoidy (CBD) na rynek jeszcze długa droga.
Należy pamiętać, że katalog nowej żywności podaje wyłącznie orientacyjne informacje, czy określony składnik pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz inne substancje wymagają, czy też nie wymagają, przeprowadzenia postępowania określonego przepisami rozporządzenia nr 2015/2283. Dopiero z chwilą aktualizacji unijnego wykazu nowej żywności można wprowadzać nową żywność na rynek Unii Europejskiej. 

Kiedy przedsiębiorcy będą uprawnieni do wprowadzenia na rynek ekstraktów z Cannabis sativa L. i produktów pochodnych zawierających kannabinoidy (CBD)?

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 2015/2283 wprowadzanie nowej żywności na rynek lub jej stosowanie jest możliwe, o ile uzyskano stosowne zezwolenie, a nowa żywność została uwzględniona w unijnym wykazie ustanowionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2017/2470.

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na wprowadzenie nowej żywności na rynek Unii Europejskiej i aktualizacji unijnego wykazu

Obecnie czekamy na wydanie opinii przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority) w przedmiocie oceny bezpieczeństwa ekstraktów z Cannabis sativa L. i produktów pochodnych zawierających kannabinoidy. Opinia EFSA miała pojawić się już w marcu tego roku, jednak na dzień przekazania do publikacji niniejszego artykułu, tj. 28 maja 2018 r., nie jest jeszcze dostępna. Następnie w terminie siedmiu miesięcy od publikacji opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Komisja Europejska zobowiązana jest do przedłożenia Stałemu Komitetowi ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy (The Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) projektu aktu wykonawczego w sprawie wydania zezwolenia na wprowadzenie na rynek Unii Europejskiej nowej żywności i aktualizacji unijnego wykazu (art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/2283).
Komisja Europejska wydaje zezwolenie na nową żywność i wpisuje ją do unijnego wykazu tylko wtedy, gdy spełnione zostały następujące warunki: 

  1. żywność nie stwarza – zgodnie z dostępnymi dowodami naukowymi – ryzyka dla zdrowia ludzkiego; 
  2. przeznaczenie żywności nie wprowadza konsumenta w błąd, w szczególności jeżeli dana żywność przeznaczona jest do zastąpienia innej, a nastąpiła znacząca zmiana wartości odżywczej; 
  3. w przypadku gdy żywność przeznaczona jest do zastąpienia innej, nie różni się od tej żywności w taki sposób, by jej zwykłe spożycie było niekorzystne pod względem żywieniowym dla konsumenta (art. 7 rozporządzenia nr 2015/2283).

Zgłaszanie wprowadzenia na rynek Unii Europejskiej nowej żywno

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy