Dołącz do czytelników
Brak wyników

Newsy

13 marca 2021

Zapraszmy do konkursu Fagron - NutriGen

106

Konkurs Partnera naszej Konferencji

Mili Państwo,

POLECAMY

Mamy dla Państwa fantastyczny konkurs z Partnerem naszej Konferencji marką Nutrigen. Każdy z Uczestników konkursu otrzyma upominek, a nagroda główna to test nutrigenetyczny o wartości 2 300 zł netto.

Zadanie jest proste!

Zaproponuj hasło reklamowe dla testu nutrigenetycznego NutriGen.

Hasło wystarczy wpisać w formularzu kontaktowym na stoisku NutriGen!

Trzymamy kciuki za Państwa kreatywność, a Zwycięzcę poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

Zapraszamy do stoiska pod linkiem  https://konferencja-dietetyczna.webexpo.pl/wydarzenie/konferencja-dietetyczna/hala-1/stoisko/fagron

 

Regulamin konkursu NutriGen

Fagron sp. z o.o. 12.03.2021 r

§ 1 Informacje podstawowe

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fagron Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pasternik 26 w Krakowie (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Celem Konkursu jest promocja produktów, misji oraz wartości firmy Fagron Sp. z o.o., a także kreowanie wizerunku marki NutriGen wśród klientów.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Fagron sp. z o.o.

4. Konkurs trwa od 13.03.2021r. do 14.03..2021r., do godz. 23:59.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”). wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, który uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a) uczestnictwo w Konferencji Food Forum „Od teorii do praktyki – wyzwania nowoczesnej dietoterapii” w dn. 13-14.03.2021 r.

b) zgłoszenie chęci udziału w Konkursie poprzez podanie hasła reklamowego NutriGen poprzez formularz zgłoszeniowy.

5.. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.

7. Uczestnicy biorą udział w Konkursie za pośrednictwem strony Food Forum na Konferencji Food Forum „Od teorii do praktyki – wyzwania nowoczesnej dietoterapii” w dn. 13-14.03.2021 r.

8. Organizator w terminie 14 dni poinformuje osobę wygraną telefonicznie bądź mailowo.

9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie prawa do posługiwania się, bez dodatkowego wynagrodzenia, zgłoszonym przez nich hasłem reklamowym na Organizatora. Na wniosek Organizatora Uczestnik przekaże na podstawie odrębnego porozumienia majątkowe prawa autorskie do swojego hasła reklamowego.

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi zaproponować hasło reklamowe dla testu nutrigenetycznego Nutrigen i wpisać je w formularz zgłoszeniowy na wirtualnym stoisku https://konferencja-dietetyczna.webexpo.pl/wydarzenie/konferencja-dietetyczna/hala-1/stoisko/fagron

w dniach: 13-14.03.2021 r.

2. Uczestnik musi być uczestnikiem Konferencji Food Forum „Od teorii do praktyki – wyzwania nowoczesnej dietoterapii” w dn. 13-14.03.2021 r.

5. Uczestnik może zgłosić swój udział w Konkursie pisząc więcej niż jedno hasło.

6. W ciągu całego trwania Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn niezależnych od niego.

8 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie są one zgodne z warunkami Konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zgłoszeniach, w szczególności w przypadku gdy treści te powodować będą roszczenia osób trzecich z uwagi na naruszenie ich dóbr i praw. W takich przypadkach odpowiedzialność spoczywać będzie w całości wyłącznie na Uczestnikach będących autorami danych zgłoszeń.

§ 4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

a) Jedna Nagroda Główna: wykonanie testu nutrigenetycznego NutriGen;

b) Nagrody Pocieszenia dla wszystkich Uczestników Konkursu.

Uczestnikom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

2. Zwycięzcą zostaje 1 osoba, która umieści najciekawsze w ocenie jury hasło reklamowe.

3. Wybór odbędzie się po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.

4. Do głosowania powołane zostanie trzyosobowe Jury spośród pracowników Fagron Sp. z o.o.

5. Głosowanie będzie miało charakter zamknięty.

6. Przedmiotem oceny Jury będzie zaproponowane hasło reklamowe.

7. Jako kryterium oceny przy wyborze nagrodzonego zgłoszenia, Jury będzie kierowało się kreatywnością odpowiedzi.

8. Ogłoszenie Zwycięzcy odbędzie się w ciągu - 14 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/genetykadladietetyka wraz z informacją zawierającą imię Zwycięzcy, którym posłuży się w trakcie umieszczania hasła konkursowego.

10. W celu otrzymania nagrody, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem Konkursu telefonicznie bądź mailowo.

11. Organizator zastrzega, że nie ma obowiązku nagradzania w żadnej innej formie autorów, za wyjątkiem Nagród Pocieszenia o których mowa w par. 4.1 b Regulaminu, którzy nie zostali wybrani przez Jury, mimo że byli Uczestnikami Konkursu.

12. Prawo do odbioru Nagrody Uczestnik nabywa po spełnieniu warunków określonych w tym regulaminie. Jeżeli nagradzany Uczestnik nie spełni wszystkich warunków, jak również w przypadku, gdy okaże się, że podał nieprawdziwe dane lub dane uniemożliwiające przesłanie Nagrody, Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

13. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą Nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 2 niniejszego Regulaminu, a ujawnienie tego faktu nastąpiło po doręczeniu Nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

14. Fundatorem Nagrody Głównej i Nagród Pocieszenia i podmiotem wysyłającym nagrody jest firma Fagron Sp. z o.o., która zobowiązuje się do wysłania ich w ciągu 30 dni roboczych od dnia ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu.

15. Nagroda Główna i Nagrody Pocieszenia zostaną wysłane pocztą na adres podany przez Zwycięzcę i innych Uczestników w wiadomości mailowej przesłanej do Organizatora na adres e-mail: nutrigen@fagron.pl.

16. W przypadku nieprzesłania kompletnych danych w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia konkursu, Uczestnicy tracą prawo do Nagrody.

§ 5 Odpowiedzialność

1.Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenia Uczestników, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną usunięte i nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin w zakresie nie naruszającym praw Uczestników Konkursu w przypadku nadzwyczajnych okoliczności związanych z sytuacją ekonomiczną Organizatora, ze zmianami w stosunkach z partnerami Organizatora mających wpływ na przebieg lub wynik Konkursu, ze zmianami w prawie. W takiej sytuacji Organizator powiadomi o zmianie Uczestników Konkursu, który będą mogli zakończyć w nim swój udział.

4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu, ani nakładać nowych obowiązków sprzecznych z celem Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki z Nagrodą wysyłanej przez Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu. Organizator wykona jedną próbę doręczenia Nagrody do Zwycięzcy i innych Uczestników. Jeżeli próba doręczenia okaże się nieskuteczna z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, w szczególności w przypadku podania błędnego adresu lub nieodebrania przesyłki przez Zwycięzcę lub innego Uczestnika, traci on prawo do Nagrody.

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować w terminie 5 dni od zakończenia Konkursu w formie pisemnej na adres Organizatora, podany w § 1.1 Regulaminu Konkursu z dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta”. Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamacje zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji, na który miałaby być przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacja będzie rozstrzygana przez Organizatora w terminie 14 dni od doręczenia.

2. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3. Zasady rozpatrywania reklamacji opisane powyżej nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 7 Dane osobowe

1.W związku z udziałem w Konkursie Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miasto.

2. Przetwarzane mogą być również dane podane przez Zwycięzcę i innych Uczestników, dotyczące adresu, na który należy przesłać Nagrodę.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Fagron Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pasternik 26 w Krakowie.

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania Nagrody.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne w przypadku wzięcia udziału w Konkursie lub odebraniu Nagrody.

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Organizator Konkursu, nie dłużej niż jest to wymagane do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

Podstawą prawną w tym zakresie jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”). Publikacja danych Zwycięzcy Konkursu poza Postem Konkursowym będzie odbywać się na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celu udokumentowania wyrażenia zgody Organizator będzie przetwarzał dane przez okres przedawnienia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych będą również podmioty, które będą dostarczać Zwycięzcy Nagrody oraz podmioty udostępniające systemy teleinformatyczne wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

7. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Organizatora (w przypadku ew. roszczeń) oraz usługi księgowe i doradztwa podatkowego.

8. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także usunięcia. Uczestnik Konkursu ma prawo odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Uprawnienia powyższe mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Fagron sp. z o.o przy ul. Pasternik 26 w Krakowie. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Pełna treść Regulaminu dostępna jest przez cały czas trwania Konkursu na stronie organizowanego Konkursu, a także w siedzibie Organizatora Konkursu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2021 r.

Przypisy