Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza inicjatorem działań mających zmniejszyć zużycie antybiotyków u drobiu

Newsy

„Deklaracja polskiej branży drobiarskiej w zakresie racjonalnego stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych weterynaryjnych w hodowli i chowie drobiu” została przyjęta przez Zarząd Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej (KRD-IG). Celem dokumentu jest ograniczenie stosowania antybiotyków u drobiu.
Deklaracja przewiduje wspólną pracę hodowców i producentów drobiu oraz lekarzy weterynarii patologów drobiu. Dokument postuluje również monitorowanie zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w gospodarstwach utrzymujących drób. Ostatecznym celem zawartym w deklaracji jest redukcja stosowania antybiotyków do poziomu 50mg/PCU lub mniej.

Opracowana przez ekspertów KRD-IG i przyjęta przez Zarząd Izby deklaracja, obejmuje zalecane działania w celu ograniczania stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, przede wszystkim skupiając się na zdrowotności ptaków tak, by stosowanie antybiotyków nie było konieczne. Szczegółowe założenia dokumentu zawierają między innymi skuteczną selekcję piskląt przeznaczonych dla hodowcy; podawanie naturalnych produktów wykazujących działanie przeciwdrobnoustrojowe; stosowanie odpowiednio długiej przerwy sanitarnej pomiędzy wstawieniami, pozwalającej na wykonanie niezbędnych zabiegów mycia i dezynfekcji oraz odpowiedniego przygotowania obiektu do nowego wstawienia, a także do czasu wprowadzenia elektronicznego centralnego systemu monitorowania zużycia antybiotyków, samodzielne prowadzenie indywidualnego rejestru zużycia tychże środków przez hodowców. Cieszymy się, że w tak krótkim czasie naszym ekspertom udało się wypracować tekst deklaracji. To niezwykle ważna inicjatywa, pokazująca, że jeden z ważnych problemów współczesnej hodowli zwierząt, leży mocno na sercu polskiej branży drobiarskiej. Chcę podziękować Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego za przyłączenie się do deklaracji i ponawiam apel do pozostałych związków branżowych o poparcie tak istotnego programu, bo tylko wspólne działania mogą przynieść efekt w postaci wyraźnej redukcji stosowania antybiotyków u drobiu.


W tym tygodniu przekazaliśmy tekst deklaracji Głównemu Lekarzowi Weterynarii i mamy nadzieję, że kolejne działania będziemy prowadzili wspólnie z ekspertami z GIW – mówi Dyrektor Generalny KRD-IG Dariusz Goszczyński. Redukcja stosowania antybiotyków u drobiu to nie jedyne działania jakie zamierza podjąć KRD-IG. Na grudniowym posiedzeniu Zarządu Izby podjęto decyzję o powołaniu Grupy Roboczej ds. Salmonelli, mającej za zadanie opracowanie komplementarnego do istniejących przepisów dokumentu, którego wdrożenie ma ograniczyć występowanie pałeczek Salmonella w produktach drobiowych. Postulaty Deklaracji polskiej branży drobiarskiej w zakresie racjonalnego stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych weterynaryjnych w hodowli i chowie drobiu:


A. Zalecane działania w celu ograniczania stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych:
1.Działania podejmowane przez hodowców i producentów drobiu:
- przestrzeganie zasad dobrej praktyki w hodowli i chowie drobiu
- stosowanie (zgodnie z zaleceniami) żywieniowych dodatków przeciwbakteryjnych
- przestrzeganie zasad bioasekuracji na każdym etapie hodowli i chowu drobiu
- wprowadzenie i konsekwentne stosowanie programów immunoprofilaktyki swoistej
- stosowanie „zasiedlania” przewodu pokarmowego mikroflorą jelitową zdrowych ptaków
2. Działania podejmowane przez lekarzy weterynarii patologów drobiu:
- rygorystyczne przestrzeganie zasad racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych
- wprowadzenie oceny wrażliwości bakterii jako warunku podstawowego antybiotykoterapii
- opracowanie programów immunoprofilaktyki swoistej indywidualnie dla każdego gospodarstwa
- stosowanie zasiedlania przewodu pokarmowego korzystną mikroflorą
- stosowanie krytycznych dla ludzi środków przeciwdrobnoustrojowych według klasyfikacji WHO-oraz UE, jedynie po wykonaniu antybiogramu i w sytuacji, gdy żaden inny środek w leczeniu stada nie jest skuteczny.

POLECAMY


B. Zalecane działania ograniczające potencjalne przyczyny konieczności stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych:
1. Na etapie stad reprodukcyjnych i wylęgarni
- podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie wrodzonej odporności i zdrowotności piskląt jednodniowych;
- ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji na fermie reprodukcyjnej i w wylęgarni ;
- prowadzenie procesu technologicznego celem ograniczenia do minimum wad okołolęgowych;
- skuteczna selekcja piskląt przeznaczonych dla hodowcy przed wysyłką na fermę;
2. Na etapie chowu drobiu
- ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji na fermie
- stosowanie w pierwszych godzinach życia piskląt preparatów mających na celu zasiedlenie przewodu pokarmowego pisklęcia mikroflorą jelitową zdrowych ptaków
- właściwa zoohigiena tj. dobre warunki środowiskowe ze szczególnym naciskiem na właściwą wentylację, ściółkę, gęstość obsady, jakość wody etc.
- bezpieczne i zbilansowane żywienie dostosowane do poszczególnych gatunków i grup wiekowych oraz produkcyjnych drobiu
- stosowanie probiotyków m. in. w okresie narażenia na działanie czynnika stresogennego, po koniecznej antybiotykoterapii, podczas zmiany paszy, po szczepieniach, selekcji itp.
- stosowanie naturalnych produktów, które wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe
- stosowanie dopuszczonych dodatków i/lub materiałów paszowych wykazujących działanie przeciwdrobnoustrojowe
- zastosowanie przerwy sanitarnej pomiędzy wstawieniami, pozwalającej na wykonanie niezbędnych zabiegów mycia i dezynfekcji oraz odpowiedniego przygotowania obiektu do nowego wstawienia


C. Opracowanie systemu monitorowania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w gospodarstwach utrzymujących drób.
1. Wprowadzenie w każdym gospodarstwie systemu wyliczania realnego zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w każdym cyklu produkcyjnym, osobno w odniesieniu do każdego budynku, w którym utrzymywany jest drób.
2. Do czasu wprowadzenia elektronicznego centralnego systemu monitorowania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych, każdy hodowca i producent drobiu prowadzi samodzielnie indywidualny rejestr zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych , ewentualnie korzystając w tym zakresie z rozwiązań oferowanych w ramach integracji lub kontraktacji organizowanej przez podmioty skupujące żywiec drobiowy lub jaja.
3. Bazując na posiadanych danych dotyczących zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w gospodarstwie, lekarz weterynarii sprawujący nadzór weterynaryjny nad fermą opracowuje wymierne cele obniżenia ilości stosowanych środków przeciwdrobnoustrojowych.
4. Celem jest uzyskanie zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w wysokości 50 mg/PCU lub niższej w odniesieniu do każdego cyklu produkcyjnego.

 

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel./fax +48 22 828 23 89, krd-ig@krd-ig.com.pl
Dział Hodowli i Oceny Drobiu, ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań, skr. poczt. 11, tel.+48 61 824 26 51, 824 26 52, fax +48 61 824 26 53, poznan@krd-ig.pl
www.krd-ig.com.pl

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI